HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK 

's-HERTOGENBOSCH

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

Beheer

Doel en Beheer van het Heempark

De doelstellingen van Het Heempark zijn:

1. Overzicht geven van enkele voor de Meierij karakteristieke plantengemeenschappenen plantensoorten en hun historische waarde. Zowel gemeenschap en soort in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

2. Om de diversiteit binnen de plantenfamilies te leren kennen, zullen van een aantal families die op de Brabantse zandgronden voorkomen meerdere soorten aanwezig zijn.

 

3. De bezoekers moeten van de natuur kunnen genieten en kennis kunnen maken met een aantal belangrijke plantengemeenschappen en plantensoorten.


Algemeen principe van beheer
Het beheer van het park is gebaseerd op verschraling van de bodem, door stelselmatig afvoeren van organisch materiaal. ( bagger, gevallen blad, maaisel en hout ). Hoe schraler de grond, des te soortenrijker de begroeiing. Door de overstroming in 1995 danig in de war gestuurd. Het water stond een meter hoog.

Woekerende planten zoals Braam, Zuring en Heermoes worden teruggedrongen door ze kort te houden. Klimop, Gele Dovenetel en Brandnetel worden op sommige plaatsen verwijdert en op andere plaatsen toegestaan.

De opslag van Esdoorns wordt fel bestreden, er vallen elk jaar ongeveer 75 zaden per vierkante meter. Twee-jarige zaailingen worden met de hand getrokken. In strenge winters krijgen we hulp van de Konijnen.

De bloemenweide:
Wordt 1 tot 2 x per jaar in een vlekkenpatroon gemaaid. Tegen oktober worden alle graspercelen op 3 tot 4 cm afgemaaid, met een balkmaaier op dubbele lucht.

Het bos:
Beschermende rand. Wordt incidenteel uitgedund. Vormt een vogelreservaat met 45 nestkasten. Nu de bomen ouder worden vormen zich ook natuurlijke nestholten. Klimop vormt ideale nestelplaats voor bijvoorbeeld Staartmees en Winterkoning.

De vijver:
Wordt elk jaar voor 1/3 leeg gebaggerd om dichtslibbing te voorkomen en het water zo voedselarm mogelijk te houden.

De kruidentuin:
Alleen kruiden die vroeger in de Meierij van ’s-Hertogenbosch algemeen gekweekt werden en vlinderlokkers.

Hakhoutbos:
(tussen bloemenweide en vijver): Periodiek een gedeelte kappen om typische planten een kans te geven.

Vogels:
Worden door het ophangen van nestkasten en wintervoedering geholpen.

Insecten:
Worden gestimuleerd met vlinderkasten, vlinderlokkende planten en bijenhotels voor metselbijen.

Zoogdieren:

Worden geholpen met takkenhopen gemend met gevallen blad. Muizen genieten mee van het vogelvoederen.

Met onze konijnen hebben we minder op.

Stadsmuur als nieuw biotoop ( 7 april 2011 )

De bedoeling van de plantenmuur is  een voor ’s-Hertogenbosch typische biotoop te laten zien, naast de al 12 in het Heempark aanwezige typische Meierij biotopen. Het zal wel wat jaren duren voordat de muur “volwassen” is.

De eerste aanzet tot begroeiing is al gegeven door de muur met karnemelk in te smeren, ter bevordering van algengroei. Voorts zijn wat takjes met korstmossen in de verse specie gedrukt en is een vooraf gekweekt muurleeuwenbekje in een holte gepoot. Als zich mossen en korstmossen hebben gevestigd kan met het verspreiden van varensporen begonnen worden.

 

Meidoornhaag ( 14 )

Sinds mei 2014, over 2 jaar gaan we vlechten